XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Maria Boratyńska
   XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne za temat przewodni mieć będzie:
Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.

   Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

23-08-2017, 11:53
Aleksandra Reszelska
   W dniu 17 maja 2017 r., w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regulacja in vitro - wyzwania bioetyczne i prawne" zorganizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina" działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Prawo i Medycyna nr 67 /20-07-2017, 12:09
Paweł Daniluk
   Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, mimo licznych poświęconych jej opracowań, z pewnością nie jest tematyką naukowo wyeksploatowaną. W ramach tego obszaru badawczego wciąż jeszcze występują zagadnienia nieopracowane, opracowane pobieżnie lub fragmentarycznie. Taki stan badań nad problematyką odpowiedzialności karnej za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta uzasadnia dalsze jej eksplorowanie i pogłębianie, czego próbą jest monografia A. Fiutak.
Prawo i Medycyna nr 66 /24-04-2017, 13:20
Maria Boratyńska
   Książka Anny Krawczak nie poddaje się jednoznacznej klasyfikacji. Rozpoczyna w stylu blogersko - plotkarskim od perypetii pacjentki dotkniętej niepłodnością, po czym gładko przechodzi do poważnego dyskursu merytorycznego, podpartego obserwacjami społecznymi z elementami analizy antropologicznej.
Prawo i Medycyna nr 65/27-02-2017, 11:53
Dorota Krekora-Zając
   Dnia 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka". Konferencje rozpoczęło przemówienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazał, że bioetyka jest wciąż nierozumiana powszechnie, a jedynie przez środowisko naukowe.
Prawo i Medycyna nr 64/20-02-2017, 10:07
Jan Ciechorski
   W trzecim numerze „Prawa i Medycyny" z 2015 r. ukazała się polemika dr. Błażeja Kmieciaka z moim artykułem dotyczącym uprawnień i kwalifikacji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego1. Przede wszystkim muszę z zadowoleniem odnotować już sam fakt zainteresowania się powyższą problematyką, która do tej pory nie była przedmiotem szerszej analizy w piśmiennictwie. Lektura artykułu B. Kmieciaka skłania mnie do wniosku, iż jest to bardziej przedstawienie zagadnienia działalności Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z innej perspektywy, aniżeli polemika z moim stanowiskiem.
Prawo i Medycyna nr 63 /23-01-2017, 14:03
Wójcik Paweł
   Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o akcie oskarżenia przeciwko lekarzowi, który wypisał ze szpitala chorą z wodobrzuszem, czym naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a tym samym spowodował jej śmierć.
15-09-2016, 15:58
Błażej Kmieciak
   Czy współczesne prawo może poradzić sobie bez wiedzy psychiatrycznej? Czy karniści, cywiliści oraz znawcy prawa rodzinnego, a nawet podatkowego natrafić mogą na sytuację, w której to konieczna będzie konsultacja sprawy z lekarzem diagnozującym oraz leczącym zaburzenia psychiczne? W tym miejscu warto odwrócić podobne pytania; Czy współczesny psychiatra może praktykować nie znając przepisów prawnych? Czy elementem aktualnej wiedzy psychiatrycznej nie stały się również zagadnienia prawne? To właśnie podobne pytania postawił oraz obszernie rozbudował w recenzowanej w tym miejscu książce Stanisław Pużyński.
Prawo i Medycyna nr 62 /08-07-2016, 11:53
Dorota Krekora-Zając
   Konferencja została zorganizowana jako coroczny kongres BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), która jest jedną z największych organizacji ogólnoświatowych zrzeszających biobanki zbierające i wykorzystujące ludzkie tkanki i komórki dla celów badawczych. Było to spotkanie lekarzy, genetyków, biologów, etyków i prawników zajmujących się problematyką biobankowania ludzkich próbek biologicznych. Zagadnienia dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania dla celów naukowych ludzkich próbek biologicznych przez biobanki jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień bioetycznych dyskutowanych na świecie.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:10

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 24 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:12
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 lutego 2012. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/23-02-2012, 08:54
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012.
MZ/17-02-2012, 09:45
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich został przekzany do uzgodnień międzyresortowych 10 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 17 lutego 2012 roku.
MZ/15-02-2012, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych 9 lutego 2012 roku. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego.
MZ/14-02-2012, 13:22

Prawo i Medycyna

Marta Młot
    EllaOne, tzw. pigułka „po", to produkt leczniczy, który może zapobiec ciąży po odbytym stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub w przypadku, jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Działanie pigułki ellaOne polega na opóźnieniu uwolnienia komórki jajowej. W związku z tym w momencie uwolnienia komórki jajowej (owulacji) plemniki znajdujące się organizmie kobiety nie są już zdolne do zapłodnienia. Substancją czynną tabletki jest octan uliprystalu. Dla zapewnienia największej skuteczności działania tabletkę ellaOne należy przyjąć jak najszybciej, nie później niż 5 dni (120 godzin) po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Jest odpowiednia dla kobiet w wieku rozrodczym i można ją przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Tabletki ellaOne są przeznaczone do stosowania w sporadycznych przypadkach i nie powinny zastępować stałej metody antykoncepcyjnej1.
Prawo i Medycyna nr 68 /14-11-2017, 10:41
Jan Ciechorski
   Przypadek stanowiący przedmiot poniższych rozważań plasuje się na styku psychiatrii i leczenia schorzeń somatycznych, a tym samym na pograniczu prawa w psychiatrii i ogólnych zagadnień prawa medycznego. Nieczęsto zagadnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii stanowią podstawę rozstrzygnięć orzecznictwa, a już sprawy ze wskazanego wyżej pogranicza stanowią w sądach rzadkość. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się na lepsze przygotowanie do zajęcia się takimi przypadkami przez personel szpitali psychiatrycznych, aniżeli szpitali wielospecjalistycznych (wieloprofilowych)1. Sprawy roszczeń wynikającymi z takich sytuacji powinny być bardzo wnikliwie rozważane. Kanwę niniejszej analizy stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2014 r.2 oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego.
Prawo i Medycyna nr 68 /13-11-2017, 15:50
Andrzej M. Świątkowski
Prawo do strajku pracowników medycznych a przedmiot ochrony prawnej

    Ochrona zdrowia jest areną, na której współcześnie najczęściej występują spory zbiorowe między partnerami społecznymi, osobami zatrudnionymi w służbie zdrowia oraz pracodawcami i podmiotami zatrudniającymi lekarzy, pielęgniarki, laborantów i innych pomocniczych pracowników służby zdrowia. Dbałość ustawodawcy, regulującego zasady i procedury organizacyjno-prawne rozwiązywania sporów zbiorowych, o zaspokojenie dwóch podstawowych dóbr człowieka, jakimi są zdrowie i życie, przybrała formę prawną "niedopuszczalności zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowiskach pracy, przy urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie świadczenia pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu" (art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:12
Joanna Różyńska
    Prowadzenie biomedycznych badań naukowych na osobach niezdolnych do samodzielnego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody, w szczególności małoletnich, od lat jest przedmiotem sporów w literaturze z zakresu etyki i prawa badań naukowych. Kontrowersje wzbudza zwłaszcza dopuszczalność zapraszania takich osób do udziału w badaniach pozbawionych potencjału przysporzenia uczestnikom bezpośrednich korzyści zdrowotnych, czyli w tzw. badaniach „nieterapeutycznych", których jedynym celem jest rozwój uogólnialnej wiedzy naukowej mogącej przyczynić się do wypracowania bardziej bezpiecznych i skutecznych metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych.
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:12
Krzysztof Kaźmierczak
   W prawie polskim regulacja prywatności genetycznej człowieka bywa oceniana jako szczątkowa. Brak jest przepisów dotyczących zarówno samego prowadzenia badań w dziedzinie genetyki, jak i zakresu ich zastosowania. Pomimo tego nie można jednoznacznie uznać, by przy braku swoistych unormowań istniała w tym zakresie całkowita próżnia prawna. Znajdą bowiem tu zastosowanie ogólne przepisy prawa polskiego w dziedzinie interwencji medycznych, w tym o charakterze eksperymentalnym.
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:11
Olga Sitarz, Jakub Hanc
   Czy określone zachowanie może być równocześnie zakazane, a zatem rodzić odpowiedzialność karną i aprobowane, czyli takiej odpowiedzialności nie powodować?
   Sięgnijmy po dwa orzeczenia sądów karnych, które zapadły w ostatnim czasie. Sąd Okręgowy w Krośnie, w wyroku z dnia 2 września 2016 r.1 uznał lekarza-położnika za winnego popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.2, albowiem zastosował on w trakcie porodu tzw. zabieg Kristellera, „który to zabieg według zasad nowoczesnego położnictwa uznany został za niebezpieczny dla życia i zdrowia noworodka i rodzącej". Natomiast Sąd Rejonowy w Olecku, w wyroku z dnia 7 lipca 2014 r.3 uniewinnił lekarza-położnika od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 w zw. z art. 160 § 2 poprzez zastosowanie tzw. zabiegu Kristellera.
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:11
Magdalena Bieluk
  Nowe technologie, uzyskane dzięki stałemu rozwojowi i postępowi medycznemu, pozwalają lekarzom na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyższej jakości i umożliwiają przewidzenie i zapobiegnięcie wielu sytuacjom, które wcześniej uchodziły za nieuniknione i nierozwiązywalne. Jedną z procedur dostępnych pacjentom jest zabieg sterylizacji, który nie jest obecnie uważany za procedurę nieodwracalną (aczkolwiek wskazuje się na skomplikowany charakter, kosztowność i brak gwarancji skuteczności refertylizacji).
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:11
Emilia Świderska, Emilia Twarowska
   W dzisiejszych czasach za kobietę idealną uważa się kobietę szczupłą. W związku z tym odchudzanie staje się „znakiem naszych czasów". To mediom zawdzięczamy taki kanon kobiecego piękna. Kobiety dążąc do perfekcyjnego wyglądu stosują rozmaite diety, które w efekcie mogą przerodzić się w szkodzące zdrowiu głodówki. W niektórych przypadkach to, co początkowo zaczyna się niewinną dietą, przeradza się w poważne problemy odżywiania. Granica między odchudzaniem a zaburzeniami odżywiania jest trudna do określenia.
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:11
Weronika Borkowska
   Degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem to choroba siatkówki, która z roku na rok dotyka coraz większą część populacji. Nieleczona może prowadzić nawet do całkowitej utraty widzenia. Szacuje się, że w Polsce, gdzie staje się ona obecnie pierwszą przyczyną utraty użytecznej ostrości wzroku, choruje na nią nawet do 1,5 miliona osób.
Prawo i Medycyna nr 67/20-07-2017, 12:10
Lech Żukowski
   Problem zaliczania psychologów do grupy zawodów medycznych był już przedmiotem zainteresowań doktryny. W typologiach zawodów regulowanych zalicza się go do zawodów związanych z medycyną, zdrowiem i weterynarią. Trudno jednak o jednoznaczne określenie, czy psycholodzy zaliczają się do grupy zawodów medycznych. Tekst zawiera zestawienie wybranych argumentów za przyjęciem bądź odrzuceniem tego twierdzenia. W syntezie omawianych argumentów postawione zostały wnioski dotyczące warunków, pod jakimi można uznawać psychologów za zawód medyczny.
Prawo i Me/04-05-2017, 14:34

Orzecznictwo

Mirosław Nesterowicz
   1. Jeżeli kontrola przeprowadzona w szpitalu wskazuje na nieprawidłowości w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym, to można uznać za wykazane, że do zakażenia pacjentki doszło z dużą dozą prawdopodobieństwa na skutek zaniedbań w tym szpitalu.
    2. Na rozmiar krzywdy, dającej podstawę do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c., doznanej przez kobietę przy porodzie na skutek zakażeń szpitalnych, ma wpływ utrata przez nią możliwości urodzenia dzieci.
Prawo i Medycyna nr 68 /13-11-2017, 15:33
Mirosław Nesterowicz
   1. Szpital odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną dziecku przy porodzie na skutek błędu medycznego polegającego na spóźnionym wykonaniu cesarskiego cięcia nie może powołać się na przyczynienie się do powstania szkody przez matkę dziecka przez zbyt późne wezwanie karetki pogotowia po odejściu wód płodowych (art. 362 k.c.). Matka jest bowiem w stosunku do poszkodowanej powódki osobą trzecią.
   2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego czy świadczenia rodzinne, wypłacane ze środków publicznych, nie mogą być zaliczane na poczet roszczeń odszkodowawczych przysługujących na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zarówno cel, jak i charakter tych świadczeń wykluczają compensatio lucri cum damno. Nie mogą one łagodzić odpowiedzialności sprawcy szkody.
Prawo i Medycyna nr 67 /20-07-2017, 12:10
Jan Ciechorski
   W sytuacji, gdy szkoda pozostaje w związku ze zgodnym z prawem zachowaniem osoby prawnej, która ma określony budżet i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można było zastosować art. 4172 k.c.
   Glosowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. Matka powoda, K.Z., wniosła o zasądzenie na jego rzecz kwoty 700.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za błąd medyczny popełniony podczas porodu odbytego w oddziale ginekologiczno - położniczym pozwanego szpitala, a także kwoty 4.000 zł miesięcznie z tytułu renty do ukończenia przez powoda 25 roku życia.
Prawo i Medycyna nr 67 /20-07-2017, 12:09
Jan Ciechorski
   W sytuacji, gdy szkoda pozostaje w związku ze zgodnym z prawem zachowaniem osoby prawnej, która ma określony budżet i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można był zastosować art. 4172 k.c.
Prawo i Medycyna nr 66 /24-04-2017, 13:22
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.