Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Jan Ciechorski
   W trzecim numerze „Prawa i Medycyny" z 2015 r. ukazała się polemika dr. Błażeja Kmieciaka z moim artykułem dotyczącym uprawnień i kwalifikacji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego1. Przede wszystkim muszę z zadowoleniem odnotować już sam fakt zainteresowania się powyższą problematyką, która do tej pory nie była przedmiotem szerszej analizy w piśmiennictwie. Lektura artykułu B. Kmieciaka skłania mnie do wniosku, iż jest to bardziej przedstawienie zagadnienia działalności Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z innej perspektywy, aniżeli polemika z moim stanowiskiem.
Prawo i Medycyna nr 63 /23-01-2017, 14:03
Wójcik Paweł
   Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o akcie oskarżenia przeciwko lekarzowi, który wypisał ze szpitala chorą z wodobrzuszem, czym naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a tym samym spowodował jej śmierć.
15-09-2016, 15:58
Błażej Kmieciak
   Czy współczesne prawo może poradzić sobie bez wiedzy psychiatrycznej? Czy karniści, cywiliści oraz znawcy prawa rodzinnego, a nawet podatkowego natrafić mogą na sytuację, w której to konieczna będzie konsultacja sprawy z lekarzem diagnozującym oraz leczącym zaburzenia psychiczne? W tym miejscu warto odwrócić podobne pytania; Czy współczesny psychiatra może praktykować nie znając przepisów prawnych? Czy elementem aktualnej wiedzy psychiatrycznej nie stały się również zagadnienia prawne? To właśnie podobne pytania postawił oraz obszernie rozbudował w recenzowanej w tym miejscu książce Stanisław Pużyński.
Prawo i Medycyna nr 62 /08-07-2016, 11:53
Dorota Krekora-Zając
   Konferencja została zorganizowana jako coroczny kongres BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), która jest jedną z największych organizacji ogólnoświatowych zrzeszających biobanki zbierające i wykorzystujące ludzkie tkanki i komórki dla celów badawczych. Było to spotkanie lekarzy, genetyków, biologów, etyków i prawników zajmujących się problematyką biobankowania ludzkich próbek biologicznych. Zagadnienia dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania dla celów naukowych ludzkich próbek biologicznych przez biobanki jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień bioetycznych dyskutowanych na świecie.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:10
Agnieszka Szufarska
   Z polskiego punktu widzenia konstrukcja prawna amerykańskiego systemu ochrony zdrowia stoi w opozycji do modelu kontynentalnego, opartego na przyjęciu fundamentalnego prawa jednostki do ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych. Systemowa analiza amerykańskiej służby zdrowia z punktu widzenia publicznoprawnego do 2012 r. nie była obecna na polskim rynku wydawniczym. Stąd z uznaniem należy ocenić wydanie monografii Krzysztofa F. Bolta, która uzupełnia lukę poznawczą w omawianym zakresie.
Prawo i Medycyna nr 61/10-05-2016, 09:25
Joanna Wojnarowska
   24 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy w transplantologii - prawo, medycyna, filozofia. Organizatorami przedsięwzięcia były Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant. Obrady toczyły się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i podzielone zostały na trzy panele. Każdy z nich składał się z kilku wystąpień prelegentów i następującej po nich dyskusji.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 15:25
Ryszard Grenda

1. Dyskusja w części B - zgoda sądu na oddanie narządu do transplantacji przez żywego niespokrewnionego dawcę

2. Dyskusja w części C: Przeszczepienie „ciała do głowy"

Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 14:16
Dorota Krekora-Zając
   Problematyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem monografii bioetycznej, jest to zatem pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki. Zagadnienie jest tematem niezwykle ważnym i aktualnym. Rozwój biobanków jest bowiem warunkiem sine qua non rozwoju wszystkich nauk o człowieku. Ponadto należy wskazać, że w Polsce od wielu lat rozwija się rynek biobanków przy całkowitym braku regulacji prawnej ich funkcjonowania. Recenzowana monografia nie jest pozycją typowo prawniczą, choć zostały w niej częściowo omówione regulacje prawne działania biobanków w Polsce i Europie. Niewątpliwie wpisuje się ona w nurt publikacji bioetycznych, w których zastosowano metodę Ethical, Legal and Social Implications Analysis.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 10:43

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 24 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:12
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 lutego 2012. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/23-02-2012, 08:54
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012.
MZ/17-02-2012, 09:45
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich został przekzany do uzgodnień międzyresortowych 10 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 17 lutego 2012 roku.
MZ/15-02-2012, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych 9 lutego 2012 roku. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego.
MZ/14-02-2012, 13:22

Prawo i Medycyna

Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak
   Tytuł publikacji zwraca uwagę na pewien zdumiewający, a jednocześnie umykający z pola widzenia fenomen. Mimo iż w świetle wiedzy medycznej jest oczywiste, że dla pewnej grupy pacjentów nie jest możliwym jednoznaczne ustalenie płci zaraz po urodzeniu, zjawiska tego nie chce dostrzec prawodawca i w związku z tym nie uwzględnia go w swoich decyzjach.
Prawo i Medycyna nr 63/13-02-2017, 12:57
Beata Janiszewska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska
1. Jurydyczne uwarunkowania dopuszczalności hospitalizacji psychiatrycznej są w ostatnich latach przyczyną zwiększonego zainteresowania nauki prawa. Do podejmowania tych zagadnień skłaniają m.in. problemy występujące w praktyce orzeczniczej, która w postępowaniach sądowych o różnym przedmiocie zmaga się ze skutkami wzrostu liczby przypadków niesienia pomocy medycznej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi.
Prawo i Medycyna nr 63/13-02-2017, 12:53
Joanna Różyńska
   Celem niniejszego artykułu jest krytyczne zrekonstruowanie podstawowych zasad oceny ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, przyjętych w standardach międzynarodowych. Szczególny nacisk położony będzie na różnice między regulacją dopuszczalnego ryzyka w badaniach bez tzw. potencjału terapeutycznego i badaniach, który taki potencjał mają.
Prawo i Medycyna nr 63/13-02-2017, 12:39
Marta Młot
   1. Transplantologia jest prężnie rozwijającą się gałęzią medycyny. Daje możliwość nadzwyczajnej ochrony życia oraz poprawienia jego jakości w przypadku dysfunkcji niektórych organów ludzkich. Transplantacja to zabieg chirurgiczny, polegający na pobraniu z organizmu dawcy komórek, tkanek lub narządów oraz przeszczepieniu ich do organizmu biorcy.
Prawo i Medycyna nr 63/13-02-2017, 12:36
Maria Boratyńska
   Obowiązek zakupu wyrobów medycznych w drodze przetargu wymaga od zakładów opieki zdrowotnej wzmożonej staranności w wyłanianiu kontrahentów. Obok skontrolowania, czy oferowany produkt spełnia postawione wymogi jakościowe, komisje przetargowe muszą dopilnować prawidłowości procedur, w tym kierować się podanymi w ustawie kryteriami wyselekcjonowania najkorzystniejszej oferty.
Prawo i Medycyna nr 63 /10-02-2017, 11:11
Mirosław Nesterowicz, Natalia Karczewska-Kamińska
   W ostatnich kilku latach szczególne namiętności i kontrowersje wywołuje klauzula sumienia lekarzy. Konsekwencją tego są liczne wypowiedzi w prasie, internecie i innych mediach oraz konferencje naukowe. Jedni twierdzą, że obecne unormowania prawne są wyrazem kompromisu pomiędzy prawami lekarzy a prawami pacjentów, inni, że żadnych kompromisów w tym przedmiocie być nie może, gdyż klauzula sumienia wynika z praw człowieka, z prawa moralnego, które musi być ponad prawem stanowionym, a więc sumienie lekarza jest ponad autonomią pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 /25-07-2016, 11:24
Jakub Hanc
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r.2, a także wydarzenia będące podstawą do poczynionych przez niego rozważań, stanowią niewątpliwy impuls do ponownego przyjrzenia się instytucji, określanej w literaturze przedmiotu jako „klauzula sumienia", w zestawieniu z gwarantowaną przez Konstytucję3 w art. 53 ust. 14 - wolnością sumienia. Zagadnienie to jest tym istotniejsze, że konstatacje z niego płynące przekładają się w sposób bezpośredni na zakresy wykonywania niektórych zawodów medycznych.
Prawo i Medycyna nr 62 /25-07-2016, 10:37
Marcin Pieklak
   Przeszło cztery lata od wejścia w życie Ustawy o refundacji1 przepisy tej regulacji nadal budzą wiele uzasadnionych wątpliwości związanych ze skutkami, jakie niosą dla wszystkich interesariuszy2. Od połowy lipca ub.r. rozpoczął się kolejny proces wydawania decyzji refundacyjnych dla produktów objętych finansowaniem w ramach pierwszego wykazu opublikowanego w grudniu 2011 r. Refundacja tych produktów rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2012 r., po czym została przedłużona na mocy kolejnych 2-letnich decyzji do końca 31 grudnia 2015 r.
Prawo i Medycyna nr 62 /21-07-2016, 12:35
Monika Małek-Orłowska
   Ocena technologii medycznych ma w Polsce niedługą historię, stanowiąc jednocześnie ważny element kształtowania polityki zdrowotnej państwa. Niniejszy artykuł nie przedstawia systematycznej analizy teorii i praktyki polskiej. Zamiast tego, biorąc za przykład konkretny kazus identyfikuje kluczowe problemy tej dziedziny. Analiza wybranego przykładu z praktyki AOTM ma na celu nie tyle krytykę pracy ekspertów, ile podjęcie dyskusji na temat kryteriów oceny i sposobów komunikowania decyzji - po to, aby kształtować w tym zakresie dobre praktyki i modelowe wzorce. Wybór kazusu jest o tyle znamienny, że dotyczy negatywnych rekomendacji w zakresie finansowania zabiegów chirurgii robotowej, a technologia ta jest stosowana w wielu krajach.
Prawo i Medycyna nr 62 /20-07-2016, 15:03
Paweł Złamańczuk
   Z przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. wynika dopuszczalność zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby (lawful detention of person) w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi. W dotychczasowym orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka stosunkowo rzadko zajmował się sprawami o naruszenie Konwencji w związku z pozbawieniem wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej (prevention of the spreading of infectious disease). Pomocny w tym zakresie może być dużo bogatszy dorobek Trybunału, wypracowany na tle innych podstaw zastosowania przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji. Wymienione w tym przepisie kategorie osób łączy bowiem wspólna relacja prawna. Osoby te, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, mogą mianowicie być pozbawione wolności w celu udzielenia im leczenia lub ze względu na uwarunkowania wynikające z polityki społecznej. Pozwala to na podjęcie próby ustalenia oraz usystematyzowania przesłanek dopuszczalności pozbawienia wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej oraz odniesienia ich do przepisów krajowych. W zakresie obowiązującego prawa polskiego zagadnienie pozbawienia wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej wymaga rozpatrzenia na gruncie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Prawo i Medycyna nr 62 /20-07-2016, 14:31

Orzecznictwo

Mirosław Nesterowicz
   1. Wystarczy wykazanie, choćby na podstawie domniemania faktycznego, że miało miejsce zawinione naruszenie zasad i standardów postępowania z pacjentem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, aby uznać, że zakład opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy) ponosi odpowiedzialność za szkody doznane przez pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 63 /03-02-2017, 15:28
Katarzyna Krupa-Lipińska
   1. W tzw. procesach lekarskich nie jest konieczne wykazanie związku przyczynowego o charakterze bezpośrednim i stanowczym, lecz wystarczy ustalenie odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia następstw typowych. Jednak nawet tak rozumiany związek określony w art. 361 § 1 k.c. musi zachodzić pomiędzy ewidentnie nieprofesjonalnym i niestarannym, a więc zawinionym zachowaniem strony pozwanej, a szkodą na zdrowiu powstałą u pacjenta. Nie jest zatem wystarczające istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa, że w płaszczyźnie przyczynowości jedno zdarzenie jest następstwem innego, ale wymagane jest istnienie odpowiednio wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.
Prawo i Medycyna nr 63 /03-02-2017, 14:01
Izabela Nagalska
   Szerokie wykorzystanie potencjału ludzkich komórek macierzystych to jedna z najsilniejszych tendencji współczesnej medycyny. Z uwagi na zdolność różnicowania i autoregeneracji komórki te szybko znalazły zastosowanie w inżynierii tkankowej - ich właściwości pozwalają na wypracowanie skutecznej strategii terapeutycznej w szeregu schorzeń o różnym charakterze. Mimo obiecujących wyników terapii eksperymentalnych1, a także europejskich i krajowych regulacji kwestii wykorzystywania komórek macierzystych2, zagadnienia związane z badaniami nad nimi oraz patentowaniem opartych na nich wynalazków - szczególnie jeśli chodzi o komórki embrionalne - budzą kontrowersje zarówno wśród profesjonalistów, jak i w dyskursie medialnym.
Prawo i Medycyna nr 63 /26-01-2017, 13:23
Grzegorz Glanowski
   Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym.
   Świadczenia nieokreślone w umowie finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Takim przypadkiem są stany nagłe, a więc zasady finansowania świadczeń udzielonych w stanach nagłych określone w art. 19 ust. 4 u.ś.o.z....
Prawo i Medycyna nr 63 /23-01-2017, 15:07


§ Regulamin

Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.