Porady

Próba samobójcza w polskim kodeksie karnym

Samobójstwo jest jednym z problemów społecznych, wobec których państwo jest właściwie bezradne. W opracowaniach naukowych i na konferencjach podkreśla się,

Odpowiedzialność za przerwanie ciąży za zgodą kobiety na gruncie art. 152 kk

Problematyka dopuszczalności przerwania ciąży jest w Polsce mocno kontrowersyjna. Poświęcono jej wiele publikacji naukowych, głównie w kontekście ustawy z dnia

Przywilej terapeutyczny, czyli jak daleko sięga prawo do informacji medycznej?

Polskie prawo bardzo mocno akcentuje prawo do informacji medycznej przysługujące pacjentowi (lub innej osobie, która będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji

Pacjent niezdolny do świadomego wyrażenia zgody na zabieg leczniczy

Prawo do samostanowienia i możliwości uzyskania rzetelnych informacji medycznych co do swojego stanu zdrowia i rokowań przysługuje każdemu pacjentowi, jednak

Odszkodowanie i renta na podstawie art. 444 kc

W sytuacji uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia należy wliczyć wszystkie powstałe koszty do obowiązku naprawienia szkody. Jak wskazuje art. 444

Inżynieria genetyczna w medycynie

Informacja genetyczna zawarta w DNA ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Inżynieria genetyczna to świadomy i kontrolowany przez człowieka proces

Problemy dotyczące wykonywania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Wykonywanie zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta zaczęło podlegać penalizacji dopiero w kodeksie karnym z 1997 roku. Ani kodeks karny z

Kwestionowanie opinii biegłego w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, które

Lawaseptyka, antyseptyka i aseptyka – znaczenie pojęciowe

Prawidłowe postępowanie podczas pielęgnacji ran oraz zachowanie sterylnych warunków sali operacyjnej i pola operacyjnego mają ogromne znaczenie w kontekście uniknięcia