Uncategorized

Czym jest dowód prima facie?

Obowiązkiem powoda, który występuje z pozwem, jest dokładne określenie swojego żądania, podanie okoliczności faktycznych, które uzasadniałyby żądanie i przytoczenie dowodów

Kwestionowanie opinii biegłego w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, które