LONG STORIES

primafacie

Czym jest dowód prima facie?

Obowiązkiem powoda, który występuje z pozwem, jest dokładne określenie swojego żądania, podanie okoliczności faktycznych, które uzasadniałyby żądanie i przytoczenie dowodów

genetyka

Inżynieria genetyczna w medycynie

Informacja genetyczna zawarta w DNA ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Inżynieria genetyczna to świadomy i kontrolowany przez człowieka proces

Themis statue on open book and gavel next to it

Kwestionowanie opinii biegłego w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, które

antyseptyka

Lawaseptyka, antyseptyka i aseptyka – znaczenie pojęciowe

Prawidłowe postępowanie podczas pielęgnacji ran oraz zachowanie sterylnych warunków sali operacyjnej i pola operacyjnego mają ogromne znaczenie w kontekście uniknięcia

ciaza

Odpowiedzialność za przerwanie ciąży za zgodą kobiety na gruncie art. 152 kk

Problematyka dopuszczalności przerwania ciąży jest w Polsce mocno kontrowersyjna. Poświęcono jej wiele publikacji naukowych, głównie w kontekście ustawy z dnia

rekompensata

Odszkodowanie i renta na podstawie art. 444 kc

W sytuacji uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia należy wliczyć wszystkie powstałe koszty do obowiązku naprawienia szkody. Jak wskazuje art. 444